Sistemul educaţional Step by Step

Programul Step by Step (denumit iniţial în SUA „Head Start”) este destinat copiilor de la naştere şi până la vârsta de 13 ani, precum şi familiilor acestora. În România (ca şi în alte ţări din Europa de Est) programul a pătruns în 1995 cu numele de Step by Step, la iniţiativa Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă, prin semnarea unei Convenţii cu Ministerul Educaţiei  Naţionale. Începând din martie 1998 programul este continuat de ’’Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională’’ care oferă noi metode de educare a generaţiilor viitoare.

În ţara noastră programul Step by Step a fost recunoscut de la început ca alternativă educaţională de către MECT. În prezent această alternativă dezvoltă împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului un program de instrucţie şi educaţie pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial în peste 40 de judeţe. La nivel preşcolar există în prezent 801 grupe în 320 grădiniţe, iar la nivel primar funcţionează 606 clase, în 216 şcoli. În Judeţul Cluj există şcoli care găzduiesc alternativa în Cluj-Napoca, Gherla şi Dej.

Step by Step este un progam educaţional de stat, în care predarea se face respectând  curriculum-ul naţional pentru învăţământul primar. Programul zilnic este de 8 ore şi se desfăşoară sub îndrumarea a două învăţătoare la fiecare clasă. Învăţarea are loc într-un mediu educaţional plăcut, în săli de clasă cu mobilier modular şi cu o dotare materială deosebită. Procesul instructiv-educativ se bazează pe aplicarea metodelor moderne şi pe formarea la copii a deprinderilor de muncă independentă. Acestea se dezvoltă cu precădere în cadrul centrelor de activitate, specifice acestei alternative educaţionale. Este un program de reformă educaţională bazat pe concepţiile unor teoreticieni redutabili ai psihopedagogiei: Piaget, Vigotski, Erikson, Rogers, Montessori, etc.

Alternativa Step by Step are misiunea de a dezvolta la fiecare copil capacitatea de:

 • a fi creativ;
 • a-şi forma o gândire critică;
 • a descoperi opţiuni;
 • a avea iniţiativă;
 • a defini şi rezolva o problemă;
 • de a comunica uşor cu semenii, de a înţelege şi de a negocia;

Programul promovează educaţia centrată pe copil, predarea orientată după nevoile şi interesele copilului, învăţarea organizată în centre de activitate, implicarea familiei şi comunităţii în educaţia copiilor, respectarea şi aprecierea diversităţii umane, susţinerea incluziunii grupurilor defavorizate.

La şcolile Step by Step fiecare clasă (grupa) are câte două învăţătoare (educatoare). La începutul unei zile în clasa Step by Step are loc întâlnirea de dimineaţă. Această întâlnire nu este o oră de curs, iar durata ei este variabilă şi poate ţine chiar de la 8:00 până 9:00. Acum este un prilej pentru copii să se salute, să comunice, dar şi să afle tema şi activităţile zilei.

Centrele de activitate sunt zone delimitate ale clasei (grupei), dotate cu material didactic specific unei anumite activităţi, zona în care fiecare copil are sarcini individuale sau de grup adecvate nivelului său de dezvoltare. Centrele obligatorii, la care se pot adăuga altele facultative, imaginate de cadrele didactice, sunt:

 • de citire;
 • de scriere;
 • de ştiinţe;
 • de matematică;
 • de artă;
 • de construcţii;

În acest sistem copilul învaţă prin descoperire, prin interacţiunea sa cu mediul şi cu ceilalţi oameni. Şcolile Step by Step consideră părinţii primii dascăli ai copilului şi parte din procesul de învăţământ – ei sunt invitaşi şi acceptati firesc la clasă. Educaţia şi evaluarea sunt individualizate. Performanţa unui copil într-un anumit domeniu de dezvoltare se poate compara doar cu alte domenii de dezvoltare ori cu propria performanţă sau abilitate, nu cu un standard extern. În această alternativă se tinde ca fiecare copil să achiziţioneze şi să-şi dezvolte aptitudini şi abilităţi fizice, cognitive, emoţionale, etico-morale, artistice, teoretice, sociale şi practice, în vederea unei participări active în cadrul societăţilor deschise.

Studii de specialitate au dovedit că angajarea copiilor în competiţie la vârste de pâna la 10-11 ani induc renunţarea şi demobilizarea învăţării, prin diminuarea încrederii în forţele proprii. Din acest motiv alternativa educaţională Steb by Step nu creaza explicit situaţii de competiţie. În acelaşi fel sunt evitate şi momentele de punere a copiilor în situaţii de inferioritate care mai târziu ar putea duce la eşec scolar. Programul cultivă de asemenea responsabilitatea personală şi capacitatea de a lua decizii în cunoştinţă de cauză, între mai multe alternative.

Scoala Waldorf | Scoala Step by Step | Pedagogia Montessori | Planul Jena | Pedagogia Freinet

vivre.ro